วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

ยุติธรรมสั่งจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง

          รมว.ยุติธรรมสั่งจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่องจ่อจัดชุดตรวจเฉพาะกิจดำเนินการตรวจและจับกุมผู้ฝ่าฝืนทั้งแข่งขันรถในทางและสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.
           วันนี้ (14 มกราคม) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 โดยรับทราบผลการกำหนดนิยามและรูปแผนที่ที่ชัดเจนของบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการในส่วนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว และจะรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนในระดับประถมศึกษาจะได้ขอขยายระเวลาในการทำงานต่อไป โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าเมื่อได้ใช้ไปแล้วระยะหนึ่งก็ควรให้มีทบทวนถึงความเหมาะสมในระยะต่อไปด้วย รวมถึงรับทราบผลการพิจารณากำหนดเขตโซนนิ่งของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 69 จังหวัด คงเหลืออีก 8 จังหวัดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวน
          รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนการฝ่าฝืนแข่งรถในทางยังพบว่ามีการฝ่าฝืนแข่งรถในพื้นที่และบางพื้นที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำซากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับถนนบางสาย และในจังหวัดอื่นๆ อีก 9 จังหวัด จึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณากำหนดมาตรการ
ป้องกันและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนให้ครบถ้วนตามแนวทางในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 แล้วรายงานต่อที่ประชุมต่อไป
          อย่างไรก็ตาม เห็นสมควรให้มีการจัดชุดตรวจเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการตรวจและจับกุมผู้ฝ่าฝืนทั้งในกรณีของการแข่งขันรถในทางและสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ด้วยอย่างต่อเนื่อง
******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น