วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลร่วมประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

           "บิ๊กทส." ชี้สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก  เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนบทบาท และทัศนคติในการทำงานร่วมกับประชาชน พลิกฟื้นผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ร่วมกับภาคประชาชนและประชาสังคม
              พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก และมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล บ้านด่านเก่า ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ว่าปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามทำทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งมาตรการทั้งหลายที่จัดทำขึ้นมาล้วนเป็นเพียงการวางนโยบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่กลไกสำคัญจริงๆ ที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองต้องพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามแผนการที่กำหนดให้บังเกิดผล เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนเป็นลำดับแรก ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และทัศนคติในการทำงานร่วมกับประชาชน
   รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า จากเดิมที่เคยเป็นผู้สั่งการมาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเองหากสูญเสียไป โดยร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ร่วมกับภาคประชาชนและประชาสังคม เพื่อช่วยกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสมดังเจตนานารมย์ของรัฐบาล
            ด้านน.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำลังประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล การขยายพื้นที่ทำกินของประชาชน การทำประมงผิดกฎหมาย และการท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ รัฐบาลจึงมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการบุกรุกและเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนร่วมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นที่การสร้างคนเป็นหลัก
 "ท่านรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนทำงานเป็นลำดับแรก เพราะจะทำให้การปฏิบัติงานได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปโรรม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงสั่งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนร่วมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นที่การสร้างคนเป็นหลัก" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าว
********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น