วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทยปันน้ำใจให้น้องน้อย

           ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีนายชาญชัย นิมิตมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และรศ.ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ
   ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และโอกาสที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมสนองงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 25 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการ Corporate Social Responsibility "(CSR) ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และเพื่อส่งเสริมให้ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบได้ร่วมกันทำความดีสู่สังคมและโรงเรียน มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 คือการเอื้ออาทรต่อชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสหกรณ์ และในครั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ได้มอบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปภัมภ์ เขตปทุมวัน, โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ, โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา, โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปรามฯ, โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน, โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม จังหวัดนครนายก
  พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมการสอนเด็กพิเศษของโรงเรียนวัดปุรณาวาส ที่เปิดรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ซึ่ง "โครงการ CSR  ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ส่วนหนึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้ด้วย เพื่อให้เด็กพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของขบวนการสหกรณ์ที่ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์จะร่วมกันสานต่อโครงการนี้ต่อไป และจะขยายผลไปยังเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ด้วย
*********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น