วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จ่อยกระดับความสำคัญสัตว์ทะเลหายาก ชงอีกหลายชนิดต่อคณะอนุกรรมการ

          ทช.จ่อชงสัตว์ทะเลหายากอีกหลายชนิดเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ยกระดับความสำคัญของสัตว์ทะเลหายาก การเพิ่มศักยภาพการจัดการ สร้างมาตรการการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และการเผยแพร่องค์ความรู้
  วันนี้ (22 ธันวาคม) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดแถลงเรื่องสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากของไทย ปี 2560 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ ณ  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคือการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลหายากหมายถึงกลุ่มประชากรสัตว์ทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งจากจำนวนประชากรที่มีอยู่น้อย หรือจากภัยคุกคามจากมนุษย์และตามธรรมชาติ สัตว์ทะเลหายากส่วนใหญ่ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ เป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากจึงหมายถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและมีสภาพสังคมที่มั่นคง แนวทางการอนุรักษ์ในภาพรวมประกอบด้วยการยกระดับความสำคัญของสัตว์ทะเลหายาก การเพิ่มศักยภาพการจัดการ สร้างมาตรการการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และการเผยแพร่องค์ความรู้
          อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวอีกว่าการศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลจำนวน 28 ชนิด เต่าทะเล  5 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสัตว์ทะเลหายากที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่น ๆ ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์ใด ๆ ย่อมทำให้เกิดการสูญพันธ์ขึ้นมาได้ในอนาคต แนวทางการขึ้นบัญชีเพื่อให้สัตว์ทะเลหายากให้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย เป็นกลไกที่สำคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่งประสบความสำเร็จในการนำเสนอสัตว์ทะเลหายากขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิดและสัตว์คุ้มครอง 16 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 นอกจากนี้ กรม ฯ ยังได้เตรียมข้อมูลของสัตว์ทะเลหายากอีกหลายชนิด เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองต่อไป
              อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากส่วนใหญ่เป็นสัตว์ทะเลที่มีการอพยพย้ายถิ่นระยะไกล มักมีวงจรชีวิตที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าอาณาเขตทางทะเลของประเทศใดประเทศหนึ่ง ความร่มมือระหว่างประเทศจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก ประเทศไทยจึงได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล ในปี พ.ศ. 2544 และลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งบันทึกความร่วมมือทั้งสองฉบับเป็นการทำร่วมกันของประเทศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลทั้งสองกลุ่ม ภายใต้การสนับสนุนของสนธิสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์อพยพย้ายถิ่น (CMS) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN)


วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เมาท์กระจาย-ป้องกันทุจริตหน่วยงานท้องถิ่น

           
           "เมาท์กระจาย" ใน "Talon News. (ไลฟ์สไตล์)" https://talon-news.blogspot.com  คอลัมน์สังคมสไตล์ "นวย เมืองธน" สะกิดสะเกาข่าวตกขอบทุกวงการ ขณะที่กำลังนั่งเขียนคอลัมน์เป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินนานแล้ว ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 วันนี้รายงานตัวช้าไปหน่อยปกติแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่า@@@ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 14.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1,200 คน ณ มัฆวานรังสรรค์  สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โดย "พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ" ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด@@@และหลังจากนั้นจะเป็นการ นอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย "พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์" กรรมการ ป.ป.ช. ต่อด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต โดย "คุณสุทธิพงษ์  จุลเจริญ" อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปิดท้ายด้วยการชี้แจงแนวทางการจัดทำและการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ โดย "คุณบุญแสง ชีระภากร" ผอ.สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง@@@ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ เพราะการจัดงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รวมทั้งทราบถึงแนวทางการติดตามประเมินผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม@@@โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เปิดตัวแห่งแรก ที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์  โดยมี "พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รมว.ทส. เป็นประธานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 ธ.ค.) "คุณธัญญา เนติธรรมกุล" อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แย้มว่าพื้นที่
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเมืองบุรีรัมย์ โดยตั้งอยู่ห่างจากเมืองบุรีรัมย์เพียง 5 กิโลเมตร และคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 4 แสนคน/ปี ซึ่งได้มีการเปิดป้ายโครงการฯอย่างเป็นทางการ การปั่นจักรยานชมความสวยงามของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ชมทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ พระพุทธบาทจำลอง ปราสาทเขากระโดง พระสุภัทรบพิตร และยังเป็นสถานที่ปั่นจักรยานชื่อดังระดับประเทศอีกด้วย@@@ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นดูแลสุขภาพกันนะและขอทิ้งท้ายกวีบ้านๆ...."ความง่วงมาเยือน ลมโชยพัดเย็นกาย ค้างคาวบินฝ่าความมืด ขยับปีกไปมาในราตรี" (จบข่าว)
                                                                                             "นวย เมืองธน"

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คอลัมน์เมาท์กระจาย-บทบาทดีเอสไอแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

"เมาท์กระจาย" ใน "Talon News. (ไลฟ์สไตล์)" https://talon-news.blogspot.com  คอลัมน์สังคมสไตล์ "นวย เมืองธน" สะกิดสะเกาข่าวตกขอบทุกวงการ ขณะที่กำลังนั่งเขียนคอลัมน์เป็นช่วงประมาณตีสี่กว่าๆ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายๆคนที่สำคัญกว่านั้นยังเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทย ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2475@@@ควันหลง วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) รัฐบาล ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานที่ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของผู้นําการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ภายในงานนอกจาก "พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ" ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายแล้ว "พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (ITA Awards) และรางวัลประกวดคําขวัญ "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" อีกด้วย @@@ขณะเดียวกันสำนักงานศาลปกครอง ได้เปิดระบบ "แจ้งเบาะแสการทุจริตของบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง" พร้อมทั้งจัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตขึ้นพร้อมกันทั้งสำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง และสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ทั้ง 11 แห่ง ซึ่งมีผู้บริหาร
สำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีดังกล่าว จำนวนกว่า 1,500 คน "คุณอติโชค  ผลดี" รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง แย้มว่าเป็นการป้องกันประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย@@@โครงการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย สู่ชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะ"บทบาทกรมสอบสวนคดีพิเศษ : การลดความเหลื่อมล้ำด้านหนี้สิน"  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะผอ.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม แย้มว่าที่ผ่านมารมว.ยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" เพราะเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเพราะปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างของประเทศที่เกิดจากหลายสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกันจนเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าในสังคม คือ "เจ้าหนี้" และผู้มีฐานะด้อยกว่าคือ "ลูกหนี้"ซึ่งอยู่ในภาวะจำยอมทำสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ กระทรวงยุติธรรมจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยมาตรการด้านกฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) ให้มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และด้านการบังคับใช้กฎหมายหากเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าไปสืบสวนสอบสวน และประสานกับกรมสรรพากรเมื่อดำเนินมาตรการทางภาษี@@@  วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในคดีฟื้นฟูกิจการหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558 คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ นัดที่ 1 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี@@@สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันพักผ่อนและขอทิ้งท้ายกวีบ้านๆ...."เสียงกรีดร้องสยอง ดังไกลกลางป่าลึก ฝูงนกบินวนหลายรอบ สัตว์อาลัยตอตะเคียน" (จบข่าว)
                                                                                                               
                                                                           "นวย เมืองธน"

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เก็บกู้เครื่องมือประมงฟื้นฟูแนวปะการัง

           ทช.ลงพื้นที่ดำน้ำเก็บกู้เครื่องมือประมง อวนตาข่ายช่องตาอวน ปกคลุมแนวปะการังเป็นบริเวณกว้าง เร่งฟื้นฟูแนวปะการังให้กลับมาเหมือนเดิม คาดเหลือที่ยังไม่ได้เก็บกู้กว่า 1,000 ตรม.
           นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เปิดเผยว่า ทางสบทช.8 ได้ดำเนินการส่งเรือจำนวน 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งได้กำกับดูแลอำนวยการปฏิบัติการกู้ชีพปะการัง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) อีกทั้งเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาในพื้นที่ ทำการดำน้ำเก็บกู้อวนตาข่ายช่องตาอวน ขนาด 4 นิ้ว ที่ปกคลุมแนวปะการังเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งมีรายงานการตรวจพบ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 ที่ผ่านมา บริเวณ
พื้นที่แนวปะการังเกาะลิปี ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สามารถเก็บกู้อวนตาข่ายคิดเป็นพื้นที่ขนาดกว้าง 800 ตรม. คาดว่ายังเหลือที่ยังไม่ได้เก็บกู้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ซึ่งปะการังที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการถูกอวนปกคลุมในครั้งนี้ ได้รับการแก้ไขให้พ้นวิกฤตแล้ว และส่วนที่
เหลือจะเร่งดำเนินการเก็บกู้ให้หมดสิ้นจากท้องทะเลในพื้นที่ต่อไป
           ผู้อำนวยการสบทช.8 กล่าวอีกว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณแนวปะการัง ซึ่งถ้าแนวปะการังถูกทำลายจนเสื่อมโทรมความสมดุลของระบบนิเวศก็จะถูกทำลายไปด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลใน
บริเวณแนวปะการังและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนทำให้เกิดการพังทลายของชายหาดที่สวยงามส่งผลต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสาเหตุและแนวโน้มที่สำคัญของปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังก็คือ ผลกระทบจากธรรมชาติ ได้แก่ การระบาดของดาวมงกุฎหนาม การเกิดปะการังฟอกขาว การเกิดพายุและคลื่นลม การลดลงของระดับน้ำอย่างผิดปกติ ส่วนผลกระทบจากมนุษย์ ได้แก่  การพัฒนาที่ดินบริเวณใกล้เคียงชายฝั่ง การก่อสร้างที่ยื่นล้ำลงไปในชายหาด การปล่อยน้ำเสีย การทำเหมืองแร่บริเวณใกล้เคียงแนวปะการัง การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง คราบน้ำมันและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การทำประมงมากเกินกำลังและการใช้เครื่องมือแบบทำลายล้าง การเก็บปะการัง ปัญหาจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง และการเดินเหยียบย่ำพลิกปะการัง
อย่างไรก็ตาม  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ศึกษาอัตราการเติบโตของปะการังโดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ ทั้งการวัดโดยตรง การย้อมสี รวมไปถึงการใช้กัมมันตรังสี ซึ่งทำให้วัดอัตราการเติบโตของปะการังแต่ละชนิดได้ โดยทั่วไปปะการังแผ่นและปะการังกิ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วกว่าอย่างอื่น

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สร้างแนวร่วมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

      ทช.จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จับมือชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนดูแลอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลและรวมถึงระบบนิเวศที่สำคัญ 
      นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศาลาการเปรียญ วัดคงคาราม (บน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ว่าการ
ดำเนินการโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับรับผิดชอบดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์อย่างขาดความรับผิดชอบและขาดจิตสำนึกทำให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลมีจำนวนลดลง ทั้งนี้พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง  มีความโดดเด่นในด้านทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ทรัพยากรสัตว์น้ำ และที่สำคัญ โลมาอิรวดี แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรดังกล่าวถูกคุกคาม จากทั้งธรรมชาติเองและภัยจากน้ำมือมนุษย์ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างจงใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นลดน้อยจนใกล้จะสูญหายไปจากประเทศไทย ด้วยเหตุนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือของประชาชนตามนโยบายประชารัฐ ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย จึงเกิดมาเป็น "โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"  ขึ้นเพื่อให้ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแล  การอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลและรวมถึงระบบนิเวศที่สำคัญ ซึงกิจกรรมภายในโครงการฯประกอบไปด้วย กิจกรรมบ้านปลา ธนาคารปู ,บวชแม่น้ำบางปะกง,ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ,จัดสร้างฝายดักขยะและเก็บขยะทะเล รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทุกรูปแบบ ในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

แก้ไขปัญหามลพิษชูนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ 20 ปี

               กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะผู้แทนหน่วยงานจากประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 3 ถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหามลพิษซึ่งเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับเกียรติจากนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบี กล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
โดยประเทศไทยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้ความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมลพิษ โดยมีกรอบคำมั่นโดยสมัครใจที่ยึดตามนโยบาลของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี ซึ่งจะนำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
      สำหรับการร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการตระหนักว่ามลพิษที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบทั้งทางอากาศ ดิน และน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และความอยู่รอดของมนุษย์ และยังเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประเด็นด้านมลพิษทางทะเลรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีผลการดำเนินงานทั้งใน
เรื่องโครงการนำร่องการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Bottle Cap Seal) การประกาศจัดระเบียบการงดสูบและทิ้งก้นบุหรี่ รวมทั้งขยะบนชายหาด ซึ่งในการประชุม UN Oceans Conference ประเทศไทยได้ร่วมประกาศคำมั่นในการต่อสู้กับปัญหาขยะในทะเล และความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยมีบทบาทสำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะทะเลของกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
      นอกจากนั้นประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รัฐบาลส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมลพิษ อาทิ zero waste Thailand, Zero Waste Community และ Zero Waste School และ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คอลัมน์เมาท์กระจาย-รับสมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุด

         "เมาท์กระจาย" ใน "Talon News. (ไลฟ์สไตล์)" https://talon-news.blogspot.com  คอลัมน์สังคมสไตล์ "นวย เมืองธน" สะกิดสะเกาข่าวตกขอบทุกวงการ ขณะที่กำลังนั่งเขียนคอลัมน์เป็นช่วงประมาณเกือบสองทุ่มครึ่ง ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นวันที่หลายคนสมหวังและผิดหวังในการเสี่ยงโชค เพราะตรงกับวันหวยออก ขอเริ่มต้นด้วยกวีบ้านๆ..."เสียงกรีดร้องสยอง ดังไกลกลางป่าลึก ฝูงนกบินวนหลายรอบ สัตว์อาลัยตอตะเคียน"
@@@ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 พ.ย.) มีโอกาสมานั่งฟัง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประชุมมอบนโยบาย ผอ.สำนักนักอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้า
ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งระบบงานจองบ้านพัก และโครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรมว.ทรัพยากรธรรมชาติ แถมนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ด้านการท่องเที่ยว การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า การล่าสัตว์ และอื่นๆ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 @@@แต่ที่แน่ๆระดับหัวหน้าอุทยานฯ คงต้องสะดุ้งกันบ้างล่ะหากปล่อยให้ห้องน้ำต่างๆในอุทยานฯสกปรก ที่ผ่านมามีเสียงบ่นกันหนาหูจน "อธิบดีธัญญา" ต้องย้ำชัดกลางห้องประชุม "ต้องดูแลให้สะอาดเป็นพิเศษ และได้มาตรฐาน" ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวไม่ปฎิบัติตามกฎของอุทยานฯส่งเสียงดัง นำเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์เข้ามา ก็จะมีการตักเตือนจนถึงเชิญออกจากพื้นที่อุทยานฯทันที และหากพบเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯกระทำผิดเสียเองขอให้แจ้งมาที่ตนจะสั่งย้ายทันที@@@ นายประวิตร บุญเทียม 

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง  เผยว่าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป.กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน การประเมิน
ประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ การตรวจสุขภาพ และการสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้น จะดำเนินการนำรายชื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป คาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ส่วนการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นนั้น ก.ศป.กำหนดให้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด  ผู้สนใจจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทน แต่สามารถขอใบสมัครด้วยตนเองหรือทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครทั้งสองตำแหน่งสามารถตรวจสอบได้จากประกาศ ก.ศป.ทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง www.admincourt.go.th (จบข่าว)
                                                                                            "นวย เมืองธน"

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผุดสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย


กรมอุทยานแห่งชาติฯผุดโครงการป่าในเมือง"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"  สนองนโยบายของรัฐบาล ทำสวนสาธารณะออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่
   วันนี้ (29 พ.ย.60) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เปิดเผยถึงโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่า เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และรมว.ทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม  ที่ต้องการให้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ พื้นที่วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชม ให้ดำเนินโครงการป่าในเมืองโดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ
      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการป่าในเมืองมีจำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง โดยพื้นที่ที่จะดำเนินการในระยะแรก  อาทิ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์  สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จ.ระยอง ตรังอันดามันเกตเวย์ จ.ตรัง  (ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า) วนอุทยานชะอำ จ.เพชรบุรี สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี
      อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 ธ.ค. 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ขึ้นที่พื้นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยมีกิจกรรมเปิดป้ายโครงการฯ การปั่นจักรยานชมความสวยงามของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ชมทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ พร้อมทั้งร่วมชมความสำเร็จของการดำเนินโครงการปล่อยนกกระเรียนคืนถิ่น บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยจระเข้มาก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์


บิ๊กอุทยานฯติวเข้มขรก.2561"ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"

          บิ๊กกรมอุทยานแห่งชาติฯ ติวเข้มมอบนโยบายขรก.ระดับสูงขานรับนโยบายรัฐบาล 2561 "ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ เน้นความปลอดภัยเป็น
  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 พ.ย.2560) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวภายหลังเป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งระบบงานจองบ้านพัก และโครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรมว.ทรัพยากรธรรมชาติว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ สนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการบริการและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการกระทำความผิด การสนับสนุนนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว การจัดเก็บค่าผ่านทางต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติด้านบุคลิกภาพ ภาษา เป็นต้น
                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวอีกว่า การพัฒนาการบริการด้านความปลอดภัยเรามีชุดกู้ภัยประจำทุกอุทยานอยู่แล้ว เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ และที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนประกันอุบัติเหตุ (ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th) การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว เน้นการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหลัก มีการเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ และเพิ่มพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมดูนก พัฒนาจุดชมทิวทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งใหม่ๆ จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน และประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว และสร้างความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องรูปแบบการก่อสร้างให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติไม่บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม บ้านพัก ห้องน้ำ และอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย จุดจอดรถเพียงพอ ป้ายเตือนป้ายบอกทางต้องถูกต้องและชัดเจน มีทางลาดและห้องน้ำเพื่อให้บริการสำหรับผู้พิการและคนชรา นอกจากนี้จะได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงานอุทยานแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คอลัมน์เมาท์กระจาย-เห็นชอบวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชน


         "เมาท์กระจาย" ใน "Talon News. (ไลฟ์สไตล์)" https://talon-news.blogspot.com  ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คอลัมน์สังคมสไตล์ "นวย เมืองธน" สะกิดสะเกาข่าวตกขอบทุกวงการ ขณะที่กำลังนั่งเขียนคอลัมน์เป็นช่วงประมาณเกือบสี่ทุ่มและดูเหมือนค่ำคืนนี้จะมีอากาศเย็นหน่อยๆหรือผมจะคิดไปเองฮ่าๆๆ เพราะหลายคนบอกร้อนโคตรๆ ก่อนอื่นต้องขออภัยท่านผู้อ่านด้วยครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไประยะหนึ่ง เพราะมีภารกิจที่ต้องทำมากมายเลยไม่ค่อยมีเวลาเขียนหนังสือเท่าที่ควร (ขอแก้ตัวนิดนึงน่ะ) ขอเริ่มต้นด้วยกวีบ้านๆ..."เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน ธรรมชาติเล่นตลกฉันคิดฟุ้งวันที่ฝนตก คนหลั่งน้ำตากลางถนน" @@@ ถือเป็นนิมิตร


หมายที่ดีหลังจากคณะรัฐมนตรี ไฟเขียวเห็นชอบวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้นำเสนอเรื่องวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ งานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการประกาศวาระแห่งชาติในครั้งนี้ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศวาระแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะเห็นความสำคัญว่าเรื่องสิทธิมนุษยชน จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว@@@พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้หัวข้อ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงวางรากฐานความซื่อสัตย์สุจริต" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 องค์ปฐมบทผู้วางรากฐานการสร้างเสริมวินัย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความสามัคคีและการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในชาติ ตลอดจนการบ่มเพาะนิสัยเรื่องของการอดออมอันเป็นรากฐานของความสุจริต ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ  โดย "วรวิทย์ สุขบุญ" รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  แย้มว่าผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง หมายเลยโทรศัพท์ 0 2282 3161 ต่อ 119@@@สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ http://www.ocac.go.th/index.php?module=news&page2=detail&id=1695
  "นวย เมืองธน"

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จ่อรับฟังประชาชนชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ปฏิรูปทรัพยากรสู่ความสําเร็จเป็นรูปธรรม

               ทช.จ่อลงรับฟังความคิดเห็นประชาชนติดชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ  ร่วมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
        นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับพลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธานคณะทำงานเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม พร้อมคณะทำงานฯ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 กันยายน 2560) ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ทั้งนี้การดำเนินการของคณะทำงานฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางการดําเนินงานภายใต?คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้
            นอกจากนี้ คณะทำงานฯ จะเดินหน้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําแผนและขั้นตอนการปฏิรูป โดยจัดลําดับความสําคัญของเรื่องเร่งด่วน ซึ่งจะนําข้อเสนอการปฏิรูปและผลการดําเนินการที่ผ่านมา ขององค์กรและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สปช. สปท. สนช. องค์กรตุลาการ มาร่วมพิจารณาเพื่อจัดทําร่างแผนการดําเนินการปฏิรูปฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย
     อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ร่างแผนปฏิรูปฯ ตามกรอบการปฏิรูป ในเบื้องต้นแล้ว คณะทำงานฯ จะเริ่มลงพื้นที่เพื่อดูแบบอย่างความสําเร็จและร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ  ซึ่งในวันที่ 15-17 พฤศจิกายนนี้ จะเริ่มในภาคใต้เป็นแห่งแรก โดยกําหนดจัดที่จังหวัดชุมพร ซึ่งจะเชิญหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี  และระนอง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นให้ครบทั้ง 23 จังหวัดชายทะเล ซึ่งเป็นหนทางที่นําไปสู่ยั่งยืนอย?างแท้จริง โดยคณะทำงานฯ จะขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มาสู่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งต่อไป
********************************************
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้สืบสานพระราชปณิธาน "องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง"สู่ปวงชน

         กรมป่าไม้ ร่วมกับโรงเรียนร่มเกล้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนบำรุงรักษาต้นสนฉัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกเนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"  สืบสานพระราชปณิธาน "องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง" สู่ปวงชน
            นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ทั้งนี้ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกันกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งแต่ละภาคจะคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม และมีต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูก โดยในภาคเหนือจัดที่จ.ลำปาง ภาคกลางที่จ.ราชบุรี ภาคใต้ที่จ.สุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออกเฉียงจัดที่โรงเรียนร่มเกล้า ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนร่มเกล้า ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ประกอบด้วยการบำรุงดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นสนฉัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูก เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมหน่วยทหาร โรงเรียนร่มเกล้าเป็นการส่วนพระองค์ และได้ทรงปลูกต้นสนฉัตร จำนวน 2 ต้น ที่มุมอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519 ปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกทั้งสองต้นได้เจริญเติบโตแข็งแรงดี  ทั้งนี้ ทีมงานรุกขกร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ พร้อมนักเรียน คุณครู และประชาชนชาวสกลนคร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาต้นไม้ของพ่อ ให้สวยงดงามเจริญเติบโตยั่งยืนตลอดไป
"นอกจากการดูแลรักษาต้นสนฉัตรทรงปลูกแล้ว ได้ปลูกต้นสาละลังกา เพื่อเป็นพุทธบูชาและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จย่า และพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย รวมทั้ง กรมป่าไม้ได้นำกล้าไม้ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติที่มีดอกเป็นพวงระย้าสีเหลือง เป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  จำนวน 900 ต้น แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ได้นำไปปลูกที่บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ปวงประชาได้ "สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง" ในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ราชพฤกษ์ ให้เจริญ งอกงาม เติบโต แข็งแรง เป็นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป" ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กล่าว

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นำร่อง 23 หาดปลอดบุหรี่ลงนามร่วมมือหน่วยงาน

         ทช.ถกหลายหน่วยงานผ่านโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ นำร่องหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวม  23 หาดปลอดบุหรี่ เตรียมลงนามความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ 31 ตุลาคมนี้
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว 3,148 กิโลเมตร เป็นหาดทราย 357 แห่งความยาว 1,630 ก.ม. ในพื้นที่ 18 จังหวัด อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 268 แห่ง และหน่วยงานราชการ 89 แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำการสำรวจปริมาณก้นบุหรี่ ในชายหาดจำนวน 5 แห่งที่มีการสำรวจ ด้วยวิธีสุ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตลอดแนวชายหาด โดยการขุดสำรวจความลึกในพื้นทรายตั้งแต่ระดับความลึกที่ระดับ 5 ซ.ม จนถึง 20 ซ.ม พบว่ามีก้นบุหรี่ทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นพื้นที่หาดป่าตอง จ. ภูเก็ต พบก้นบุหรี่ 101,000 ชิ้น คิดเป็น 0.76 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดบางแสน จ. ชลบุรี พบก้นบุหรี่ 106,480 ชิ้น คิดเป็น 0.62 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดชลาทัศน์ จ. สงขลา พบก้นบุหรี่ 177,000 ชิ้น คิดเป็น 3.56 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดแม่พิมพ์ จ. ระยอง พบก้นบุหรี่ 112,470 ชิ้น คิดเป็น 2.30 ชิ้นต่อตารางเมตร หาดทรายรี จ.ชุมพร พบก้นบุหรี่  52,378 ชิ้น คิดเป็น1.05 ชิ้นต่อตารางเมตร
            อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวอีกว่า จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าชายหาดของไทยเป็นแหล่งสะสมก้นบุหรี่ จึงควรมีการจัดระเบียบการงดสูบและทิ้งก้นบุหรี่รวมทั้งขยะบนชายหาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันและการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาดไม่ใช้เรื่องใหม่ในต่างประเทศทั่วโลกได้มีการประกาศห้ามเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งในสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามสูบบุหรี่ใน 317 หาดชายทะเล นอกจากนั้นยังมีประเทศอังกฤษและในยุโรป
         ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยจะเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการทั้ง 15 จังหวัด นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 23 หาด อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ส่วนในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับอาเซียนเรื่องลดปริมาณขยะทะเล ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะถือโอกาสนี้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกาศมาตรการ ชายหาดปลอดบุหรี่ของประเทศไทย ทั้ง 23 หาด ในเวทีนี้ด้วย
           อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการทุกภาคส่วน  ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อเร็วๆนี้ ผลการประชุมได้มีข้อเสนอให้พื้นที่หาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ทำให้จำนวนหาดนำร่องจากเดิม 22 หาด รวมเป็น 23 หาด ใน 15 จังหวัด และในอนาคตจะมีการประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย และหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นเวลา 90 วันก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

จ่อใช้ "ศรีลานนาโมเดล" นำร่องคืนผืนป่าภาคเหนือ

        จ่อใช้ "ศรีลานนาโมเดล" นำร่องคืนผืนป่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ชี้มีพื้นที่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมบนยอดเขาสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเขาไปดำเนินการดูแลฟื้นฟูสภาพป่ากลับมาเหมือนเดิม 
         นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวระหว่างลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณป่าต้นน้ำแม่แวน (บ้านสามลี่ หย่อมบ้านห้วยกันใจ-แม่ทรายขาว)หมู่ 11 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ดูแลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน และมีป่าอนุรักษ์จำนวน 7 ล้าน 2 แสนไร่ ซึ่งอาจมีพื้นที่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมบนยอดเขาสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเขาไปดำเนินการดูแลฟื้นฟูสภาพป่ากลับมาเหมือนเดิม
     ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวด้วยว่า ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันเราใช้เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ควบคู่กับการใช้ "ศรีลานนาโมเดล" เป็นตัวนำร่อง และกระจายไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และเราดำเนินการรังวัดครอบคลุมพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งแยกเป็นการใช้ประโยชน์ประมาณกว่า 250,000 ไร่ และที่เหลือก็จะมีการจัดการว่าตรงไหนสามารถอนุโลมให้ชาวบ้านอยู่ได้
                อย่างไรก็ตาม "ศรีลานนาโมเดล" คือความสำเร็จของการจัดการและทวงคืนผืนป่า ที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เน้นการสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น เปิดเวทีเจรจากันในชุมชนเน้นย้ำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และสร้างความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ ซึ่งทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จะทำงานร่วมกับตัวแทนของชุมชน จนชาวบ้านยอมรับและให้ความร่วมมือจนมีการคืนผืนป่าแล้วกว่า 1,300 ไร่ 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รำลึก 27 ปี "สืบ นาคะเสถียร" กระตุ้นเตือนดูแลรักษาผืนป่า

         รำลึก 27 ปี "สืบ นาคะเสถียร"  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดี ความเสียสละ และเชิดชูเกียรติ สร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้คุณค่า ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่า
  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (31 ส.ค .60 ) นายสมโภชน์  มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวระหว่างเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร  ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ในโอกาสครบรอบ 27 ปี การเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯจึงกำหนดจัดงาน "รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร"  ขึ้น ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดี ความเสียสละ และเชิดชูเกียรติแด่ "สืบ นาคะเสถียร" และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้คุณค่า ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในฐานะที่ผืนป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติสืบไป

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ชูศรีลานนาโมเดลต้นแบบสร้างป่าปี 69 เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

 
     กรมอุทยานฯชูศรีลานนาโมเดลต้นแบบสร้างป่า ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศในปี 2569
     ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ว่า การดำเนินงานเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งาติทั่วประเทศในปี 2559 ได้ป่ากลับคืนมา 140,000 ไร่ สำหรับปี 2560 เป้าหมายคือ 107,000 ไร่ ซึ่งทำไปได้ 60,000 ไร่ ยังขาดอีก 40,000 กว่าไร่
        ทั้งนี้ กรมอุทยานฯจะเพิ่มพื้นทีป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นทีทั่วประเทศภายในปี 2569 โดยกรมฯได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะใช้ยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน 2. จัดระเบียบคนและพื้นที่ 3. ป้องกันและรักษา 4.  ฟื้นฟูระบบนิเวศ 5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 6. สร้างจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ และ7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
       
     ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวอีกว่า หากทุกฝ่ายร่วมใจกันฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของภาคเหนือและในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนบนพื้นที่สูงให้สามาถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ ที่สำคัญช่วยให้ป่าต้นน้ำกลับมามบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน
     


      ดร.ทรงธรรม กล่าวด้วยว่า สำหรับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ถือเป็นอุทยานฯโมเดลต้นแบบสร้างป่าโดยการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ ทำให้ชาวบ้านเกิดแนวคิดหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้และคืนพื้นที่ป่าให้กับอุทยานฯ